Amiral Carl Tersmeden berättar i sina memoarer hur det gick till när Bellmans visa
Gustafs Skål framfördes på Skeppsholmen, statskuppsdagen den 19 augusti 1772:
  "Jag skyndade mig ned till Gumman Noach, fick i hast litet aftonvard och likviderade med min pantsatta 10-plåtars-sedel, for sedan öfver till Holmen, där Corps de gardiet vid Bommen var fullt av officerare och civila holmboar, som vid en stor bål pounche roade sig och fått Bellman som Friesens intima vän emellan sig, alla i full sång: 'Gustafs skål, den bästa kung, som jorden eger', hvilken Bellman då komponerat och de nu höllo på att lära sig. - Jag var knappt inkommen, förrän alla stodo omkring mig med en pokal, att dricka konungens skål under sjungandet av denna visa, till dess jag bad dem litet vara tysta. 'Nu skall ni, kära bröder, hålla upp litet, ty rättnu har vi kungen här!' Jag gaf Fries ordres att skicka en piquet at 8 man med en underofficerare att fälla vindbron och bli där på sin post. 'När H.M:t rider bort, skall vi med en hals sjunga Gustafs Skål!' - Jag omtalade konungens obeskrifveliga ädelmod mot de arresterades fruar och anhöriga, hvilket gaf ett nytt prof af glädje hos alla närvarande, så att Bellman började en ny komposition i detta ämne, men fick ej fullfölja, ty alla ville först lära Gustafs skål fullkomligare - dock utan att dricka.
- Vi väntade till kl mot 11, innan H.M:t med dess suite kom, och då konungen nådigt hälsat, frågat efter anstalterna och fått undernådig rapport, att allt var tyst och i god ordning, red han med dess suite ett stycke utför backen, vände där om och kom tillbaks. Sedan jag med hela svärmen följt till vindbron och konungen där passerat, började vi alla med en mund Gustafs skål, så att han höllt med hela suiten och hörde första versen. Han ropade själf helt högt: 'Tack för skålen!' Melodin var allmänt känd som gardiestroupp."

 
 
KÄLLOR           ENTRÉ          LIVET