Personerna

i Fredmans Epistlar och Sånger


Fredmans Epistlar
Allmänt kan sägas om epistlarnas personer att de flesta har förlagor ur Bellmans samtid. De flesta män är allmänt kända gatuorginal, A-lagare som Bellman själv inte umgicks med, men betraktade på avstånd. Kvinnorna är mestadels skökor. Originalen har dock oftast mycket lite att göra med epistelvärldens motsvarigheter. Bellman låter sina figurer utvecklas helt självständigt. Den första raden, med brun text, efter respektive namn är såsom Bellman själv presenterar personerna i inledningen till Fredmans Epistlar. Uppgifterna i de påföljande kommentarerna är till största delen hämtad ur Huldéns Bellmanbiografi och Lundbergs Bellmansfigurer.

 
Fredman
namnkunnig Urmakare i Stockholm, utan Ur, Verkstad och Förlag.
Verklighetens Jean Fredman var en allmänt känd stockholmsfigur. En gång i tiden hade han varit aktad och framgångsrik som affärsman och urmakare; ägare till flera fastigheter i Stockholm. Redan vid 29 års ålder utnämndes han till ålderman i sitt skrå. Han erhöll titeln hovurmakare och fick som sådan ansvaret för stadens förnämsta tornur, Storkyrkan och Riddarholmen. Vid 33 års ålder gifte han sig även med en hyggligt välbärgad änka. Av någon anledning förbyts framgången i förfall. Fredman misskötte sitt ämbete, han förskingrade pengar både från sin arbetsgivare och sin hustru, vilket ledde till rättsprocesser. Han blev fråntagen sina hederstitlar och sin egendom och söp ned sig. Han hamnade till slut på gatan där han drev omkring som en av Stockholms många alkoholister. Han dog i "bröstfeber" den 9 maj 1767, helt omedveten om att hans namn genom Bellmans försorg skulle förevigas. Några veckor efter Fredmans död skriver den 27-årige Bellman den första dikten om denne, Fredmans Begravning.

Ulla Winblad;
nymph och prästinna i Bacchi Tempel. Fadren fordom Corporal vid Gardet.
Ulla Winblad är Epistlarnas Venus, erotikens gudinna, tillbedd och åtrådd. Men hon är också sköka; var dag måst hon "stå brud" för olika män, och vara på sin vakt för de avskyvärda paltar, som gärna skulle sätta henne på spinnhuset. Ulla rör sig mellan rokokons sensuella skimmer och kopulation under fylla på ett krogbord. Faktiskt så skiftar hon karaktär så mycket att det är svårt att se Ulla som en och samma person. Ulla ska nog mer ses som en symbol för kvinnlig skönhet och sexualitet, eller kanske som inkarnationer i olika skepnader av kärleksgudinnan.
Ulla Winblads förlaga ur det verkliga livet hette Maria Kristina Kiellström. Hon föddes 15 juni 1744, av fattiga föräldrar. Modern dog när Ulla endast var fem år gammal. Fadern, Johan Kiellström, var artillerihantlangare, men tvingades ta avsked från sin tjänst p.g.a. epilepsi, därefter tvingades han försörja sig som diversearbetare och gatsopare. När Ulla var fjorton fick hon lämna hemmet och ta tjänst som piga. Från c:a 1763 arbetade hon som silkesrederska på fabrik. 1765 födde Maja Stina en dotter som dock bara levde i åtta dagar. Fadern var en svensk adelsman i rysk tjänst som, enligt Maja Stina, lovat äktenskap men övergivit henne. 1767 blev hon ställd inför rätta för att ha gått klädd i en röd sidenarspellisse. Enligt överflödsförordningen var det förbjudet fabriksarbetande kvinnor att bära siden. Straffet för detta var högt: 20 riksdaler silvermynt i böter och att sitta i stocken. Maja Stina lyckades dock undgå bestraffning genom att skaffa intyg på att hon var anställd i fabriksägarens hem, där hon repade silke. Vid denna tid verkar det dock som att hon inte hade någon fast anställning, och enligt ryktet levde hon ett "lösaktigt leverne". Enligt vittnesuppgifter lär hon ha träffat Bellman något av de närmaste åren. 1772 gifte hon sig med Eric Nordström, som Bellman hjälpt till en tjänst vid tullverket. 1781 blev hon änka, men fem år senare gifter hon om sig, 42 år gammal (en på denna tid ansedd hög ålder), med en elva år yngre man. Det tycks som att Maja Stina bevarat sin skönhet upp i åren. Både hon och hennes make lär ha beklagat och känt sig förföljda av Bellmans "fula visor". Hon dog 20 januari 1798.

Fader Berg;
Tapetmålare, och Stads-Virtuos på flere Instrumenter.
Till Berg har man inte hittat någon verklig förebild. Möjligen var han gatumusikant och skoflickare.

Fader Bergström;
Namnsdags-blåsare i Cathrina trakten.
Bergström vet man inte mycket om. Han var troligen tullvaktmästare. Gift med Bergströmskan, som drev krog och även hon förekommer i epistlarna

Corporal Mollberg;
ägde hus på Hornsgatan, var en tid Fabriks- Idkare, så Ryttare, utan Hus, Häst, och Schabrak, omsider Dansmästare.
Lars Mollberg föddes 1734; han var son till en skräddare och bar dopnamnet Lorentz. Efter en morbror ärvde han ett tröj- och strumpväveri i Stockholm, men sjuttonåringen förmådde inte upprätthålla lönsamheten; på några år hade den vinstrika rörelsen minskat radikalt och 1758 var den helt nedlagd. I stället inrättade han en danslokal i sin lägenhet Grönlund. Han gifte sig 1756 och fick med sin hustru tre barn. Ekonomiskt blir det allt sämre och han tvingas sälja sitt hus och pantförskriva sin moders fastighet. Modern tvingades ta in på fattighus. Mollberg tog värvning och blev ryttare vid livregementet under namnet Yttergren. Dock avancerade han aldrig till korpral, som Bellman titulerar honom. Han dog i lungsot 1772, utfattig.
Som epistelfigur prålar han gärna i uniform, allra helst till häst. Han är en tjusare och kvinnokarl som dock ej gärna tvättar sig eller byter skjorta, och är virtuos på flera instrument.

Erik Bergström;
en Passagerare, merendels Marskalk och Taffeltäckare på Bröllop och Baler.

Christian Wingmark,
gemenligen kallad Wingmark med stora peruken, ägde i proportion samma skicklighet på fleutdouce, som den ännu lefvande blinda virtuosen Colling.

Anders Wingmark;
Klädmäklare i Urväders gränd, för detta mycket glad och småförståndig.
Varken Anders eller Christian Wingmark har kunnat säkert identifieras. Båda har fått en parodisk personbeskrivning av Bellman i Hwad Behagas.

P ehr Bergström,
allmänt kallad Brodren Pehr, mycket vig i Caprioler, och at slänga en rival ur Pålskan efter takten, öfvermåttan rolig man, och med rundt hår.

Christian Samuel Bredström;
en Passagerare. såg ej oftare dagsljuset än genom Butelje-botten; dess vistande obekant.

Petter Bredström;
Commissionär.

Norström;
Sjötullsbesökare, förmäld med Ulla; Fadren Trädgårdsmästare i Dauerska Trädgården; har ingen röst, spelar intet instrument, förskrifver sjelf sina viner.
Dauerska trädgården låg i Bellmans barndomshem, och den unge Carl Michael kan därmed ha varit lekkamrat med Erik Norström. Som vuxen hjälpte Bellman honom att få en tjänst på tullverket, där han själv då var anställd. Gifte sig 1772 med Maja Stina Kiellström, verklighetens förlaga till epistlarnas Ulla. Höll sig en tid med hästar och dräng. Men Nordström var en suput och hamnade ofta i slagsmål och häkte. Han dog i fläckfeber 1781.

Kihlberg,
allmänt Pharaos Bagare kallad; fordom Bacchi Ordens Officiant och Härold.
Jonas Kihlberg fick ärva en förmögenhet och blev, liksom fadern framgångsrik borgare och bagarmästare. Varifrån smeknamnet kommer är oklart. Han gifte sig 28 år gammal och fick i äktenskapet två söner och en dotter. Men hans lycka och välstånd varade inte så många år. Den 19 maj 1747 blev han dömd att böta för att hans bröd vägde mindre än vad som angavs. Några år senare dömdes han till böter för att ha sålt mögligt bröd. 1751 utbröt en stor brand i Stockholm i vilken hela Kihlbergs egendom förgicks, och han tvingas gå i konkurs. Han började supa hejdlöst och hamnade i fullständig misär. Ofta kunde han hittas liggande redlös på gatan. Enligt J.G. Carlén så syntes Jonas Kihlberg "ofta på gatorna med s.k. holkar eller lösärmar utanpå rockuppslaget och bärande på en ask, ur hvilken han till salu utbjöd kringlor och annat småbröd, som hans hustru bakat". Enligt hustrun slog han henne. Hon ville skiljas, men det blev aldrig beviljat; däremot flyttade hon ifrån honom. Otaliga gånger åtalas han för fylleri och ofredande. Han raglar omkring på gatorna, super på fastande mage, gör grimaser och antastar kvinnor. Han dog av slag 1775. I Bacchi Orden blev han adlad till Adlerstop.

Fader Kulkus;
merendels sysselsatt med vitnesmål, sällan åsyna vitne.

Wetz, Joachim;
Instantie-Trampare och Bröllops-Poet.
Kan ha varit en Gabriel Wetz, kamrer i Stockholm, som dog 1796. Med "instantietrampare" menas att han med alla medel försökte förlänga en rättsprocess.

Jergen Puckel;
under Hall-Rätten.
Några verkliga förlagor har inte med säkerhet kunnat fastställas för Jergen Puckel eller Benjamin Schwalbe. Tydligen tyska gesäller. Hallrätten var en institution som bevakade rättigheterna för arbetare och företagare utanför skråordningen.

Benjamin Schwalbe;
Likaledes.
Se Jergen Puckel.

Fader Movitz;
Constapel, namnkunnig af sin Consert på Tre Byttor; Componerat Musiken til Serlachii Vårblomma
Fredrik Movitz var son till en krögare och född i Stockholm 1721. I tolvårsåldern gick han någon tid i Stockholms trivialskola men kom snart i perukmakarlära, fast på den banan förblev han inte heller länge. 1741 tar han värvning som hantlangare vid Kungl. Maj:ts Fältartilleriregementes sappörkompani, där hans föga ärorika karriär utgjordes av att han efter fjorton år steg i graderna till undersappör. Han gifte sig 1743 och fick i äktenskapet tre söner. 1752 dör hustrun, men redan samma år gifter han om sig. 1763 skadar han sig i båda händerna under tjänstgöring och får avsked med underhåll. Därefter börjar hans dryckesbana. Han blev en trogen kund på krogar och baler och även ofta anlitad som spelman på fester i staden och som festarrangör. Sin försörjning inbringades väl till största delen av den krog han höll på Drottninggatan, som dock mest verkar ha skötts av hustrun. Han skötte även ett par hantverk, bl.a. paraplymakeri.
Som Epistelfigur är han mycket musikalisk, virtuos på många instrument; basfiol, valthorn, flöjt, lyra, oboe, fagott, klarinett, harpa samt även fuskandes lite som pukslagare. Bellman beskriver i Ep. 30 (1771) hur Movitz är döende i lungsot. I verkligheten dog han flera år senare, 1779, i stenpassion, 60 år gammal. I hans utfattiga dödsbo fanns en basfiol. Efter Movitz död tillägnar Bellman honom ett helt verk; Bacchi Tempel. Om det fanns någon av sina figurer som Bellman identifierade sig mer med så var det väl i så fall den tragikomiske Movitz. Mot slutet av sitt liv signerade han ibland sina brev med namnet.

Fröman;
Dödgräfvare och Tractör i Bensvarfvar-trädgården.
Bellmans beskrivning är riktig i fråga om krögarnäringen. Bensvarfvareträdgården låg vid Hornskroken i Stockholm. Dock var Anders Fröman mantalsskriven som kusk och skoflickare. Tituleringen "dödgrävare" är väl skämtsamt menad. Han gifte sig ekonomiskt fördelaktigt ett antal gånger. Med första hustrun följde egendom vid Katarina Östra Kyrkogata. Fröman levde tydligen ett rumlande liv, ty när hustrun dog 1773 hade han belånat sin hustrus egendom för fyra gånger dess värde. Han sålde nu även näringsstället i Bensvarfvareträdgården. Året därpå gifte han om sig med en tjugo år äldre, men rik, änka. Dock hade han väl inte räknat med att den klipska damen skulle tvinga honom underteckna avtal som separerade deras ekonomier och befriade parterna från skyldighet att stå för varandras skulder. Hon ändrade även sitt testamente till förmån för sina barn. Efter två års äktenskap ändrade hon testamentet genom ett gåvobrev ytterligare än gång till förmån för barnen. Det heter i gåvobrevet att hon "icke njutit den kärlek och förtroende, som ett ljuvt äktenskap åtfölja bort, utan tvärtom all oenighet, varigenom beklagligen en okristlig sammanlevnad uppstått, som henne av allt hjärta oroade". Därför hade hon bestämt att hennes barn från första äktenskapet skulle ärva all hennes egendom. Äktenskapet var uppenbarligen mycket olyckligt. Och Fröman tycks ha försökt göra livet så surt som möjligt för sin hustru, som ville skiljas. Hon försöker upprepade gånger stämma honom för att han misshandlar henne och missbrukar hennes egendom. Till slut går han med på skilsmässa. När hans frånskilda dör 1791 får han intet ärva, men han gifter om sig igen. Nya hustrun dör 1796 och efter tre år gifter han om sig en sista gång. Två år senare, år 1801, dör han, 56 år gammal.

Gumman på Thermopolium;
Caffehus i Myntgränden, så kalladt på 70 talet.

Lotta;
dess Jungfru.

Ormens Pigor;
Et Tractörställe i staden, där Fader Bergström gemenligen spelade Nu hvilar hela jorden, sen han hunnit från Cathrina trakten ock ärnade sluta.

Mutter på Tuppen;

Mor på Fyrkanten;

Mor Maja Myra i Solgränd;

Kolmätars Lotta;

Sophia på Lokatten;

Jeanna;
som tappa sin Rubin;

Gretgen,
Styrmans dottren, med flere, kännas nog af de ställen där de af Fredman i Epistlarna nämnas.Fredmans Sånger
Personregistret i Fredmans Sånger består mestadels av fyllbultar av olika slag, många av sångerna härör från Bacchi Ordens-diktningen. De är dessa personer som Bellman låter ingå i personregistret till Fredmans Sånger. Förutom dessa personer ingår de bibliska gestalterna; Bacchus är huvudperson i några dikter; Venus, samt diverse olika som bättre redogörs för i förklaringarna till respektive dikt. Personbeskrivningarna nedan inleds med Bellmans egna, så som de formuleras i inledningen till Fredmans Sånger (brun text). Uppgifterna i de påföljande kommentarerna är till stor del hämtad ur Huldéns Bellmanbiografi.

Kolmodin
eller såsom adlad i Bacchi Ordens Capitel af de två förgylata Svinen, kallad von Källarcreutz, behöfver ej vidare beskrifvas på dess mull; minnet af hans Bacchanaliska styrka och lekande omgänge äro i flere handlingar förvarade.
Lars Kristian Kolmodin var värmlänning född 1712. Kämnär vid södra kämnärsrätten i Stockholm. Han åtalades ofta för fylleri och dog i misär 1771.

Holmström
fordom Actuarie med röd kappa i för detta Manufactur-Contoret, mera känd under namn af Ehrensugga, som dess Bacchanaliska vapen efter Heraldikens reglor på det nogaste utvisar. Desse tvenne Commendeurer hafva långt för detta nedlagt sina trattar och kedjor i Templet.
Anders Fredrik Holmström blev 1748 kanslist på Manufakturkontoret, där han 1764 fick en ung kollega i Bellman. Efter att kontoret nedlades 1766 fick han 1770 jobb som kanslist i kommerskollegium. Då var han emellertid försupen och även oförmögen att sköta sin tjänst på grund av dålig syn. Hälften av hans lön gick till hans kreditorer, den andra halvan fick den som skötte hans arbete. 1775 fick han så avsked med halva lönen. Han dog 1782.

Nystedt
;fordom Liquer-förvaltare på Källaren Enigheten, där altid vankades fludium och käppslängar; teknade gemenligen hälften af namnet sjelf, och när Kyparen lade stedt i ändan, så var räkningen färdig.
Nystedt hade en krog på Södermalm med namnet Enigheten. I Bacchi Orden adlades han till Oelheim.

Meissner
Caracteren och Näringsstället obekante, adopterade til ölheim med ö en annan Meissner, som merendels satt och sof vid Hammarby på Tullgården. Desse tvenne Commendeurer hvila på Cathrina Kyrkogård.
Ölbryggaren Daniel Meissner (1722-1780) ärvde ett bryggeri efter sin far men misskötte det fullständigt och nedsjönk i fylleri. I mantalslängden 1780 står det att han är "alldeles af sig kommen, ser helt och hållet andra i händerna efter sitt uppehälle, mest naken". Han gifte sig två gånger och lämnade två barn efter sig.

Steindecker
; konglig Svensk Pukslagare på Hessisk Stat; bekant af sina hvirflar 12 steg från pukorna; afsomnad på Näringsstället Elephanten vid Danto.

Lundholm
; Bränvinsbrännare och Commendeur. öfver honom är Parentation i Templet hållen af Perukmakar-Gesällen, Ceremoniemästaren, Ordens-Oratorn och Parentatorn samt constituerade Dansmästaren i Choret Janke Jensen.
Han söp tre qvart på sex, och klockan sex han dog.

Bryggaren och brännvinsbrännaren Erik Lundholm dog av slag redan den 17 augusti samma år som Bellman första gången framför parentationen över honom. Han var då sedan länge en försupen före detta yrkesutövare. Hans hustru skilde sig från honom, och han dog ensam och utfattig, 58 år gammal.

Appelstubbe
; för detta Tullnär i österbotten, som vid gästabud, dit han ej blef buden, och då stekens ankomst på bordet med Valdthornen förkunnades, raglade dristeliga in, och under föregifvande at Kalfven ej var förtullad, sjelf slukade anrättningen.
Petter Magnus Appelstubbe (1710-1771) arbetade från 1736 som tulltjänsteman i bl.a. åbo. Han avstängdes 1767 från sitt arbete p.g.a. superi.

Österman
, Stolmakare; en vandrande Riddare, i anseende därtil at Stolen hängde vid taklisten.
Peter österman (f. 1719) var framgångsrik i sitt yrke, hade verkstad på Södermalm i Stockholm och både gesäller och läropojkar. Han dog 1776 vid en ålder av 57 år i frossa (malaria).

Halling
, Sockerbagare; flyttade en vacker dag sin skyldt midt öfver gatan, med denna sinnrika inscription: Här bor Sockerbagaren Halling, som tilförene bodde midt öfver.
Johan Halling var en mycket framgångsrik man och dog troligtvis inte alls utfattig eller försupen, men Bellman visste nog mer än vi. Han var välbärgad, husägare och med en strålande affärsverksamhet där t.o.m. hovet hörde till kunderna.

Agrell
, Tullskrifvare, lade för flera år sedan locket på sitt stop, och vandrade.
Enligt Carlén arbetade han i Norrköping och hann bli både suspenderad och avskedad från sitt arbete innan han dog. Mycket mer vet man inte om honom.

Kämpendal
, Härold i Bacchi Ordens Capitel; borgade sin sista sup på en lefvande gås från Fogelsången; och afsomnade på Näringsstället N:o 84 vid Hornskroken.

Nybom
; af honom är ej mera öfrigt i handingarne än blott valspråket Plus ultra.
Zacharias Nybom ärvde ett bryggeri och brännvinsbränneri som gick i konkurs 1748. Sen gick det som det gick...

Planberg
Ordens förste och siste Canzler; en Herre til åren.
Petter Planberg (f.1722) blev 1765 andre kämnär vid stadskämnärsrätten i Stockholm. Han drogs med dålig hälsa och drack. Tog självmant avsked från sin tjänslt 1748 och dog 1791.

Joseph Israelson
; stor Latinsk Poet; saknad af vitterheten; ägde i et utblottadt tilstånd en ograverad ägendom, den han sjelf ej visste at han ägde; dog i distraction.
Joseph Israelson (f. 1713) var student i Uppsala och skrev poesi på latin. Han lyckades dock inget vidare med sina övriga studier och tog aldrig examen. Han dog i misär 1772.

Knapen
; Virtuos i Kung Fredrics tid på Oboe. Omständigheterna så svaga och ägta ståndet så brydsamt, at Hustrun vid et tilfälle tog hans enda Oboe, och därmed kärnade smör i smörtunnan, hvarefter den klara Oboetonen aldeles försvann.
Johan Reinhold Knapp var en duktig musiker och från 1725 medlem av Fredrik I:s hovkapell. Enligt egen uppgift var hans hustru rå och slarvig, svor åt honom och sparkade honom. Han dog 1777.

Entré | Källor

Om Carl Michael Bellman hemsida Sök på sajten Se videoklipp! Skriv och läs i Gästboken! Artiklar och Bellman på skiva, Bellman och alkohol m.m. Fredmans Epistlar och Sånger, ordförklaringar, kommentarer, lexikon, noter, midi, ackord m.m. 1700-talets Stockholm Bellmans diktning och utveckling Liv, familj och vänkrets Vem var Bellman?