Levernesbeskrivning

Kongl Slottet den 8 Maji 1794.

Som jag almänt är känd så på den Moraliska som Physiska sidan, det will säga till hjärtat, min wandel, ock min constitution, så är jag En herre af mycken liten djupsinnighet, ock frågar eij efter om solen går eller jorden axlar sig. Hwad jag kan bedyra är at jag will ingen warelse i Naturen ondt - älskar, oändligen En ädel man, ock med ouphörlig låga Fruentimber ock små beskedliga Barn, äter efter aptit litet ock godt, Söndag hwitkål - Torsdag ärter, Lördag strömming. -

Som till en lefwernesbeskrifning synes wara nödigt, at man Nämner dödsåret eller rättare sagdt Födelse året, altså finner jag mig befogad at utsatta detsamma enligit kyrkoboken i Sant Maria Magdalena forsamling fast långsen opbrunnen wid 1758 års brand - till den 4 febr 1740. Faddrarna woro min FarMor Fru Elisabet Dauer, RiksRådet Gref Jan Gyllenborg, Biskop Ryselius menar jag har döpt mig - bene.

Marskalkar på mine föräldrars bröllop - Den ännu lefwande Presidenten Grefwe Lilljenberg då Häradshöfdingen, ock Kammar Rådet Wulfwenstierna . - För mina Föräldrar lyste 1739 - första gången Biskopp Ryselius; 2 gången - Lagerlöf - 3 gången Kalsenius - wigde blefwo de af ÄrkieBiskopen Steuck, i Stockholm war då Riksdag -

Huru mina föräldrar krånglade blef jag som sagt, född den 4 feb 1740 - min mor wacker som en dag, oändligen god, charmant i sin klädnad, god mot alla meniskor, delicat i omgänge - hade En förträffelig röst ock hade wänt sig att ligga i 21 Barnsängar - honij qvi mal y pense, men detta lekwärcket gjorde husets Ruin.

Wid 6 års ålder kom jag under information i Maria skola, Min Morfader Magister Hermonius war där Kyrckoherde ock gift med min Mormor från gamla Arås, hwarföre hon hette Arroselle.

Min förste Informator war liksom Min salig faders´ Informator, Den allmänt kände Hybner, en Doctor Rutstrom, som älskade mig mycket, af honom har jag lärdt stafwa, med en liten Pinne som då Brukades med ett litet hästhufwud på, - ock läste jag flitigt. jag äger än en lefwande Skolkamrat i Kongl Secreteraren Bryssell, som spelar excellent clavêr. Sedan bekom jag till Informator Kyrkoherden Norman som ännu lefwer, ock efter honom En wid namn Swaliung, Den ingen agtade utan har jag tillika med nu lefwande Spanmålshandlaren eller grosseuren Kellbek gifwit honom stut - omsider fick jag en annan Informator som hette Höckert ock kom till Tulln, den slog mig på fingerstumparna med linialen för det jag eij wille kunna Euclides' ock Collegia Metaphysica eller Physica -

Hjernan ännu i mig wrides
när Jag täncker på Euclides
ock på de Trianglarna,
a b c - ock c, d, a -
Swetten ur min Panna gnides
wärre än på Golgatha

Äntlig opklarnade dagen, Mina Föräldrar, hade funnit då jag låg i feber, at jag under paroxismen, talade all ting på wers. ock sjöng for min Mor - så, at de föllo i förundran, då omgicks i Föräldrarnas hus, nu lefwande Presidenten Rosenadler, Presidenten Carleson, CancelliRådet Rabbe, CancelliRådet Nordenflyckt ock då Secret: sedan vice Presidenten i Commers Collegio - Sillfwersköld. jämte K Secrete Abraham Sahlststedt. Mig waldes till Informator Ett genie wid namn Clas Ludvig Ennes; hwilken genom mig befordrades hos Salig Kungen till Pastorat i Skåne ock Östra Herrestad, där lärde jag att af honom hantera Apollos' lyra, under hans inseende har jag författat flere bref ock Poesier, ock bland dem 1755 Öfwersättningar af psalmer i Halliske psalmboken, som med flere bref på tyska, Ängelska Italienska ock fransyska lära förwaras hos Presid Rosenadler i dess Biblioteque hemma. wid samma tid blef jag tillika med då warande Ryttmästaren, sedan Hofmarskalcken Jenning, Professor Trotzelius ock nu warande Amiral Nordenankar, under Présidenten Rosenadlers' Klubba, Ämneswen i K Wettenskaps Academien, ock efter den tidens' sed, mottagen på Riddarhuset i Academien, Rum införd af 2ne Ledamöter Bergs-Rå- det Adlerheim - den andra har jag förglömt.

        ____

förswenskade den tiden en fars' förmaning till Sin Son företagande en utrikes Resa, tryckt hos Wilde, orignalet af Presidenten Carleson som han funnit i Aleppo - Sedermera öfwersatt utdrag af Skriwers Själeskatt tryckt i Norköping hos Edman. På samma tid öfwersatt ock till min Mor dedicerat, Landshöfdingen v. Schweinitz dödsbetracktelser. lämpade till Evangelierna, ock öfwersatt på wers de där befintelige tyska Sonnetter

Samma tid skrifwit en nu mera sällsynt Skrift Månan; ett enda ord censurerat af den store von Dalin Senare Arbeten känner man nog

En skrift Som kallas hwad behagas, mycket sällsynt, är en Satire på Biographier - ock af min hand

De Bachanaliska Sakerna äro nog kända.

        ____

1759 - war jag första gången öfwerlastad ock placat, såfwande i min Mors knä, sedan jag hos holländske Ministern Martewill på Söder, i granskapet af mina föräldrars hus tagit mig ett Pontaks-rus.

        // //

jag kom hem så röd ock skön
eftermiddagen mot fyra,
då till dagens aftonbön
man såg folcket sig utstyra
Mina Systrar pjåkiga
med bindmössor syntes niga
men jag rosenblommig stiga,
till min Mor ock kjortlarna.

        // //

Min Carl Mickel, sade hon
hwar min Gåsse har du warit,
åh min Mor, jag har erfarit -
en mig något stor portion.
ja så, så så - Calle lilla,
luta du ditt hufwud ner,
lägg dig på mitt knä jag ber,
wet din Mor Will dig eij illa.

Är det då så underligt att hela min warelse, hwar minsta tancke, hwar andedräckt, oplifwar min olyckliga belägenhet, at så innerligen hålla af fruntimber; Guds hämnd ware öfwer mig , om jag icke blir förtjust af en gammal utsliten stubb med alla sina trasor på sopbacken wid packartorget. - jag ser en Kärleks Gudinna i hwar loppa ock En Astrild i hwar utkastad nedandel, en uttrampad nedkippad sko, min Gud en fruntimbers sula hwarpå hon wandrat i gröna gången, ger mina ögon mera lif ock wällust, än den lager hwarmed man mig på Medaillonen hedrat.

Continuation härnäst om skälmstycke kärlek ock mera gu tår Bror Blad.

Entré | Källor

Om Carl Michael Bellman hemsida Sök på sajten Se videoklipp! Skriv och läs i Gästboken! Artiklar och Bellman på skiva, Bellman och alkohol m.m. Fredmans Epistlar och Sånger, ordförklaringar, kommentarer, lexikon, noter, midi, ackord m.m. 1700-talets Stockholm Bellmans diktning och utveckling Liv, familj och vänkrets Vem var Bellman?