Staden

Bellman är Stockholmsskildraren framför andra, ändå är det en klart begränsad del av hans produktion som egentligen kan räknas som stadsskildringar; ett trettiotal epistlar, plus ett tjugotal andra alster. Flera av dessa skildrar dessutom naturområden såsom Djurgården och Hagaparken. Så det är inte kvantiteten som gör Bellman till vår kanske störste stockholmsskildrare, utan genialiteten.

Söderkisen

Bellman växte upp på söder, i Maria församling. I det s.k. "stora Daurerska huset" nära Maria kyrka, ägt av skaldens fars mormor, Catharina Daurer, upplevde han sina första levnadsår. Huset var väldigt, och ingick i en typ gårdsanläggningar som var vanlig på Stockholms malmar, med herrgårdsliknande byggnader, uthus och stora välordnade trädgårdar. 1744, året efter fru Daurers död, flyttade familjen till granngården, det s.k. "lilla Daurerska huset".

De ståndsmässiga byggnaderna i kvarteret, såväl som på hela söder, varvades med hantverksgårdar och fattigmanskåkar. På de bördiga slättmarkerna och i dalgångarna anlades stora tomter med trädgårdar och rymliga hus. På höjderna däremot flockades envånings trähus med tak av grästorv, trånga och kalla kåkar som arbetare och fattiga levde i. Det är ur denna skiftande miljö av sociala motsättningar som Bellmans diktning växer fram, de flesta av personerna i Fredmans Epistlar och Sånger och i Bacchi Orden är söderbor.
Maria kyrka på Södermalm. Rakt till höger om kyrkan syns det stora Daurerska huset där Carl Michael upplevde sina första år.

Smuts, sjukdomar och trängsel

Huvuddelen av Stockholms 72 000 invånare bodde i staden mellan broarna, i raka höga stenhus avgränsade med trånga gränder. Kullerstensgatorna var bland de sämsta i Europa, och ansträngande att ta sig fram på, speciellt till fots. På bakgårdarna hyste man inte sällan djur, såsom höns, hästar, får eller svin. Smuts och avföring slängdes ofta bara direkt ut på gatan och bildade gyttja som slammade igen rännstenarna. Stockholm stank. Luften var förorenad av ångor från den förgiftade och igenslammade Klara sjö. Vattnet i Stockholms brunnar var ofta orent och odugligt till matlagning, och när det ändå användes spred det en mängd sjukdomar. I ytterområdena kunde det finnas hela sjöar av förruttnelse och avskräde, med Fatburssjön på söder som värsta exempel. Dysenteri, gulsot, tuberkulos och malaria (frossa) var några av de vanligaste åkommorna. Maten var ofta av dålig kvalitet. På grund av bristen på grönsaker vintertid förekom även skörbjugg. Sjukdomarna, överbefolkade bostäder och undernäring gjorde att Stockholm tävlade med Paris om att vara Europas dödligaste stad, med en dödlighet som periodvis var tio gånger större än idag.

Bränder

Faran för bränder i Stockholm var överhängande stor. Den täta bebyggelsen, som till stor del utgjordes av trä, gjorde att en eldsvåda snabbt kunde ödelägga kvarter eller t.o.m. hela stadsdelar. I vådelden 1759 ödelades stora delar av Mariatrakten, däribland Maria kyrka. När man byggde nytt ville man bygga i sten. De  många bränderna gjorde att stadens bebyggelse till stor del förnyades under 1700-talet.

Sjöfart och textilfabriker

Stockholm var på denna tid fortfarande Sveriges viktigaste hamnstad, och det man skeppade ut var framför allt järn. Det bodde sålunda mycket sjöfolk i Stockholm, speciellt vid Stadsgården. En annan viktig, dock inte så lönsam näring var textilindustrin, som med politiska medel hade växt till stora mått. Särskilt på Söder låg textilfabrikerna tätt och hälften av arbetarna där var kvinnor. Många var också barn. I en "Relation om spinnerskorna i Stockholm" från 1740 omtalas att det hos fattigt folk "genom vanan blivit en lag, att flickor om sju års ålder böra med spinnande sig brödfödan förtjäna". I en riksdagsrelation från 1755 talas det om femåringars "ogemena färdighet i ylle- och bomullsspånad vid fabrikerna här i staden".

En ekonomisk kristid

I början på 1760-talet upplevde Stockholm fortfarande en högkonjunktur, det fanns gott om tid, pengar och nöjen. Men kriget på kontinenten skulle snart dra med sig kärvare ekonomiska tider. Frihetstidens företag var inte särskilt stabila och affärs- och arbetsmoralen bland företagarna var understundom låg. Med krisen kom en mångfald konkurser och ekonomiska skandaler. Bellmans var en av de familjer som drabbades hårt av krisen, fadern tvingades 1763 göra konkurs och sälja sin egendom, och familjen måste flytta ut på landet. Ungdomar hade ofta usel eller ingen lön alls och hade man dyra nöjen var det lätt att sätta sig i skuld. Detta fick Bellman erfara till den grad att han 1763 måste fly ur landet.

Nöjeslivet

Suget efter nöjen, njutningar och sensationer var stort, såväl i de högre som lägre samhällsklasserna. Krogarna var många, speciellt på söder; 1740 var de ungefär 700 stycken - det betyder en krog på var hundrade medborgare. Det lönade sig att hålla utskänkning då tillståndsbevisen i många fall utdelades istället för pensioner och som extra löneförmåner. Ställena varierade mellan värdshus, källare, kaffehus och enklare krogar. Det var också vanligt att man beviljade tillstånd till öppen ölförsäljning på gator och torg. På värdshusen hölls det offentliga baler. Det söps mycket på kredit, speciellt ofta gavs kredit åt förnämt folk eftersom de gav krogen anseende. Många av krogarnas namn har blivit förevigade genom Bellmans försorg: Thermopolium Boreale vid Storkyrkobrinken, Terra Nova i Gaffelgränd, Wismar i Kolmätargränd, Lokatten vid Stadsgården, Rostock på Västerlånggatan och Krypin vid Järntorget, för att bara nämna några.

Bild av Yngve Berg Alkoholkonsumtionen var enorm, kanske fyrtio gånger så hög som idag. Den polske kaniken Albertrandi, som vistades i Stockholm 1790, skriver: "Bruket att förtära brännvin är till den grad utbrett, att även kvinnor, flickor, ja t.o.m. barn sällan låta en dag gå förbi utan att de några gånger taga sig en sup. - Det andra felet, som måhända hänger mera samman med det förra än man tror, är ett oinskränkt lättsinne, som bland kvinnorna i synnerhet inte känner några gränser." I en varningstext för överdrivet supande 1754 står hur mycket man ansåg vara passande för en måttlighetssupare:
"en god sup på morgonen för att rensa den slemfulla magen, en på frukosten, en lite före middagen, att uppväcka matlust, en på fisken, en på eftermiddagen, en före aftonmåltiden, och en efter, s.k. nattsup."

Prostitutionen

Sexuella utsvävningar hörde till njutningarna och prostitutionen var oerhört utbredd. Prostitution var visserligen förbjudet och prostituerade dömdes till straffarbete, men det var helt normalt för herrefolk att gå till skökor. Trohet inom äktenskapet stod inte högt i kurs. Albertrandi fortsätter: "Bruket att hålla sig med mätress är så allmänt, att nästan varje kvinna i de lägre samhällsklasserna är älskarinna åt någon hög herre." I de lösa förbindelsernas spår spreds naturligtvis en del könssjukdomar, varav syfilis väl var den mest fruktade.

Kort- och penningspel

Det rådde även spelhysteri. En mängd olika penningspel var populära. En Italiensk besökare på 1790-talet klagar:
"Den stora fienden till allt socialt umgänge i Sverige, både i staden och på landet, och det som gör deras tillställningar till de mest andefattiga i Europa, är kort- och andra hasardspel. Kvinnor och män, gamla och unga varken tänker eller drömmer om något annat än kort. Den som inte kan spela, lämnas åt sitt öde och får meditera för sig själv i ett hörn."

Läs mer om:

Entré | Källor

Om Carl Michael Bellman hemsida Sök på sajten Se videoklipp! Skriv och läs i Gästboken! Artiklar och Bellman på skiva, Bellman och alkohol m.m. Fredmans Epistlar och Sånger, ordförklaringar, kommentarer, lexikon, noter, midi, ackord m.m. 1700-talets Stockholm Bellmans diktning och utveckling Liv, familj och vänkrets Vem var Bellman?