Den 10 februari 1768 gick Domkapitlet i Lund ut med ett brev
till stiftets präster som bl.a. innehöll följande uppmaning:
  Som til Consistorium blifwit inlemnade trenne st: wisor tryckte här i Lund år 1767, den första Mökärringens wisa, den andra Gubben Noachs och den tredje Herr Otto han tiente etc: ibland hwilka den om Gubben Noah må bedröfwa och oroa alla rättsinnade, i det at denna heliga Gudsmannen uti denna wisa, hwilken såsom pränt en stor del af gemene man tror wara infallibel, föreställes såsom en extreme drinkare, som dageligen sofwit ut det ena ruset efter det andra;... ty har Consistorium til at förekoma slik oro och förargelse funnit nödigt, at härmedelst anmoda och erhindra Wen: Clerum at det genom tienliga föreställningar söker til at förmå sina åhörare at godwilligt lemna ifrån sig dessa wisor med flera förargeliga skrifter, om några skulle finnas och samma sedan genom Probsten i häradet Consistorio tilsenda, samt derjämte flitigt åtwarna dem för sådant, som til ingen upbyggelse tienar, men wäl til mycken förwärring.
 
 
Huvudsidan         Verken